Archiwum kategorii: Osiedlowe aktualności

Osiedlowe zebranie

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA „ZDROJOWE”
zwołuję na dzień
20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.( WTOREK) NA GODZ. 19.00

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA  ODBĘDZIE SIĘ
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO” ul. KOŚCIUSZKI 15

 

Planowany porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia;
 • Przyjęcie porządku obrad;
 • Zmiany w planie finansowo- rzeczowym na 2015 r.;
 • Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski;
 • Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Osiedla

-/ Marek Woroń /-

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Zdrojowe za rok 2014

Zarząd Osiedla w składzie:

Grochal Teresa – Przewodnicząca
Ścigalski Krzysztof – Z -ca Przewodniczącej
Włoch Władysław – Z- ca Przewodniczącej

W roku 2014 spotkał się 4-krotnie, w trakcie spotkań rozmawiano na tematy ładu, porządku i bezpieczeństwa na osiedlu, rozpatrywano pisma urzędowe i zgłaszane prośby.

Zarząd realizował wykonanie budżetu osiedla na 2014 r.
Wykonywał zadania zlecone przez organy administracji samorządowej oraz inne instytucje.

Przewodnicząca uczestniczyła:
– w szkoleniach i naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy dla
Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów,
-w Sesjach Rady Miejskiej,
-w posiedzeniach Komisji Statutowej Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutów Osiedli, a także posiedzeniach Komisji Praworządności i Porządku Publicznego,

Na bieżąco interweniowała w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.

Na prośbę urzędu i innych instytucji zamieszczała na bieżąco w gablotach osiedlowych
i tablicach ogłoszeniowych ważne informacje dla mieszkańców między innymi na temat oddziaływania na środowisko przedsięwzięć np. przebudowy zlewni wód opadowych, budowy zakładów, ogłoszenia, zawiadomienia, zaproszenia na imprezy kulturalne itp.

W imieniu Zarządu Przewodnicząca kierowała pisma do Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Dróg, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej między innymi w sprawach:

 • Do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wieliczce sporządzono informację dotyczącą: miejsc niebezpiecznych na terenie Osiedla oraz o konieczności zwiększeniu ilości patroli służb mundurowych. Informację sporządzono w celu utworzenia „Mapy bezpieczeństwa Gminy Wieliczka”
 • Wydawano opinie do Gminnego Zarządu Dróg, w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Czubinów,

Do Powiatowego Zarządu Dróg zwrócono się między innymi w spawach:

 • Przebudowy chodnika na ul. Janińskiej i Klaśnieńskiej,
 • Budowy chodnika na ul. Rożnowskiej,
 • Wykoszenia i wyczyszczenia poboczy,
 • Wystosowano kolejne pismo w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w okolicy ul. Jasnej,
 • Zwrócono się również o posprzątanie chodników wzdłuż dróg powiatowych,
 • Naprawy chodników poprzez przełożenie płytek na ul. Janińskiej,
 • Udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na drogach powiatowych,

Do Gminnego Zarządu Dróg , Wydziału Ochrony Środowiska w sprawach:

 • Wykoszenia traw, uporządkowania poboczy, wysprzątanie kanałów na ulicach: Czubinów, Kopernika, Stromej, Garbarskiej,
 • Wykoszenia traw wokół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej, Stromej i Jasnej,
 • Uruchomienia linii autobusowej do Krakowa,
 • Usunięcia śmieci z potoku „Srawa” od ul. Stromej i Klaśnieńskiej oraz Janińskiej do wlotu do Parku Kingi,
 • Ustalenia, kto wypuszcza ścieki i inne nieczystości do potoku oraz podjęcia w tej sprawie decyzji,
 • Złożono wniosek o budowę chodnika na ul. Nowy Świat,
 • Wystosowano kolejny wniosek o budowę oświetlenia ulicznego na ul. Jasnej,
 • Remont drogi na ulicy Górskiej i remont kanału,
 • Wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym na ul. Czubinów, Krótka, Ogrodowej, Górskiej,
 • O uzupełnienia kamieniem nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej i ul. Jasnej bocznej.
 • Zwrócono się po raz kolejny o uszczelnienie kostki brukowej na ul. Szpitalnej,
 • Ułożenie dywanika asfaltowego lub betonowego na części jezdni na ul.Szpitalnej z przeznaczeniem dla pieszych,
 • W sprawie usunięcia piasku i kamieni na chodniku i części jezdni na ul. Górsko,
 • Uzupełnienie asfaltem głębokich dziur i wyczyszczenie poboczy i kratek ściekowych na skrzyżowaniu ulic: Szpitalnej i Ogrodowej,
 • Udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na ulicach: Szpitalna, Kościuszki, Janińska, Matejki,
 • Wycięcia dziko rosnących drzew przy ul. Klaśnieńskiej 3-5 i powyżej
 • nr 19, których gałęzie sięgały do połowy chodnika uniemożliwiając swobodnego poruszania się pieszych,
 • wystąpiono ponownie o harmonogram dotyczący prac porządkowych oraz utrzymania zieleni na osiedlu,
 • zgłoszono dzikie wysypisko śmieci wzdłuż zatoczki przy ul. Klaśnieńskiej oraz na posesjach prywatnych również na Klaśnieńskiej 3-5 i przy przystanku MPK, ul. Kościuszki przy Solnym Mieście,
 • Dzikich wysypiska na ulicach: Czubinów, Klaśnieńska, Kościuszki,
 • Naprawę nawierzchni drogi tłuczniowej na ul. Jasnej oraz zamontowanie znaków ograniczających poruszanie się pojazdów powyżej 2, 5 tony,
 • Ustawienie koszy na śmieci na odcinku od ul. Klaśnieńskiej do ul. Kościuszki –Solne Miasto,
 • Ponowne zamontowanie słupków przy wjeździe na aleje do Parku Mickiewicza przy Warzelni,

Na prośbę urzędu i innych jednostek administracyjnych informowano mieszkańców o:

 • o „ AKCJI LIŚĆ 2013”,
 • zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
 • o sposobie odśnieżania ulic,
 • przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ul. Czubinów od nr 9-13 w sprawie ustawienia i zamontowania progu zwalniającego,

Do Policji i Straż Miejskiej

 • Zwrócono się z prośbą o zwiększenie patroli policji i straży miejskiej w związku z dewastacją tablic ogłoszeniowych i gablot osiedlowych znaków informacyjnych i przystanków MPK,
 • Wystosowano pismo do Komendanta Policji w sprawie naruszania ciszy nocnej przez organizowanie przez młodzież rajdów samochodowych,
 • Wielokrotnie zgłaszano telefonicznie naruszanie ciszy nocnej na osiedlu,

Wraz z Zarządem osiedla Śródmieście zorganizowana została „ Impreza Mikołajowa„ dla dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach. Paczki otrzymał 33-je dzieci, każda paczka o wartości 100, 00 złotych ponadto każde dziecko otrzymało kamizelkę odblaskową z napisem „Osiedle Zdrojowe” oraz plecak.

„Bony towarowe” o wartości 150, 00 złotych otrzymało dla 14 osób, były to osoby starsze, samotne w trudnej sytuacji materialnej niekwalifikujące się do pomocy z MGOPS, a także osoby niepełnosprawne.

Przekazano do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce kwotę 2 600, 00 złotych dla 10 rodzin na zapomogi w tym na zakup opału lub opłaty za energię elektryczną, zakup leków.

Został wykonany remont gablot i tablic ogłoszeniowych,

Aktualizowano stronę internetową,
Pozostawiono w rezerwie 600,00 na 2015 r.

Na tym sprawozdanie zakończono:

Sprawozdanie sporządziła i podpisała : Teresa Grochal

Posiedzenie Rady Osiedla Zdrojowe

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA ZDROJOWE
zwołuję na dzień
13 MARCA 2015 R.( PIĄTEK) NA GODZ. 18.00
POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ZDROJOWE
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO”

ul. KOŚCIUSZKI 15

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za 2014 r.
 4. Plan finansowo- rzeczowy na 2015 r.
 5. Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski.
 6. Zamkniecie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Osiedla Zdrojowe
Wojciech Opoka

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje,

że w dniu 5 marca 2015 r. (czwartek)

na terenie osiedla Zdrojowe odbędzie się

bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga:Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej, w dniu wywozu do godz. 6 rano.

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być pozbawione szyb.

Życzenia

Marzeń, o które warto walczyć. 
Radości, którymi warto się dzielić, przyjaciół z którymi warto być 
i nadziei bez której nie da się żyć.

Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
źyczy
Zarząd i Rada Osiedla „Zdrojowe”

Bez tytułu

Kolejne spotkanie dzieci naszego Osiedla z Mikołajem

W dniu 5 grudnia br. odbył się bal mikołajowy dla dzieci Osiedla” Zdrojowe”. Do zaproszonych gości przybył oczywiście św. Mikołaj! Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Osiedla Śródmieście na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 2 w Wieliczce. Rada Osiedla „ Zdrojowe” zabezpieczyła, podobnie jak 2013 r. w swoim budżecie środki na organizację balu oraz zakup specjalnych paczek mikołajkowych pełnych znakomitych słodkości. Zaproszenia na uroczystość otrzymało 34 dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Po wspaniałej i wyczerpującej zabawie tanecznej na dzieci oraz ich opiekunów czekał słodki poczęstunek. W tym roku Św. Mikołaj wręczył oprócz paczki ze słodyczami plecaki i kamizelki odblaskowe. Sponsorem plecaków i kamizelek był Pan Tomasz Broniowski, za co bardzo dziękujemy.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje,

że w dniu 14 października 2014 r.( wtorek)

na terenie osiedla Zdrojowe odbędzie się

bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga:Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej, w dniu wywozu do godz. 6 rano.

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być pozbawione szyb.