Archiwum kategorii: Statut Osiedla

Statut Osiedla Zdrojowe 2011

UCHWAŁA NR XLV/708/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie statutu Osiedla Zdrojowe
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), oraz art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla Zdrojowe Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

Statut Osiedla Zdrojowe

STATUT OSIEDLA „ZDROJOWE”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Osiedla „Zdrojowe” zwany dalej statutem określa teren i zakres działania oraz organizację i zadania organów osiedla.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

a) osiedlu, należy przez to rozumieć Osiedle „Zdrojowe”,

b) przewodniczącym, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zdrojowe”,

c) zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla „Zdrojowe”,

d) zebraniu mieszkańców, należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla „Zdrojowe”.

§ 3

1. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi samorząd osiedla.

2. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Wieliczka.

3. Samorząd osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) statutu Gminy Wieliczka,

c) niniejszego Statutu.

Czytaj dalej Statut Osiedla Zdrojowe