Działania Zarządu w 2011 roku

INFORMACJA
Zarządu osiedla „Zdrojowe„

Zarząd w 2011r. wnioskował o wykonanie niżej wymienionych prac:
 • Przebudowę drogi na ul. Wiejskiej,
 • Zamontowania tablic informacyjnych o  siedzibie Sądu Rejonowego w  Wieliczce,
 • Wykoszenie traw, uporządkowanie poboczy, kanałów między innymi na ulicach: Czubinów , Kopernika, Stromej, Garbarskiej
 • Wykoszenia traw w okół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej Stromej i Jasnej,
 • Wyznaczenia  przejęcia dla pieszych na ul. Janińskiej koło siedziby Sądu,  i przy Firmie ELSTA,
 • Budowa chodnika na ul. Rożnowskiej i ul. Jasnej,
 • Remont drogi na ul. Jasnej- uzupełnienie kamieniem drogi, i budowy oświetlenia,
 • Remont chodnika  przy ul. Matejki, ul.  Klaśnieńskiej odcinek Daniłowicza do ul. Janińskiej
 • Likwidacja  nasypu po wiadukcie kolejowym  i poszerzenie drogi przy ul. Kościuszki, Zarząd Dróg Powiatowych wykonał projekt na przebudowę tej części ulicy,
 • Zabezpieczenia przepustów na ul. Janińskiej i Klaśnieńskiej zostało skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych,
 • Zwrócono się do Powiatowej Komendy Policji  o ustawienie foto-radarów, a także o wzmożenie  patroli  na ulicach osiedla, monitoring Parku  Mickiewicza ,Parku Kingi od ul Matejki, Jasnej,
 • Uporządkowanie skrzyżowania Daniłowicza- Klaśnieńskiej po remoncie także o ponowne ustawienie „gabloty” stanowiącej własność osiedla w miejscu poprzednim,
 • Prośba o objęcie opieką konserwatorska dębu na ul. Szpitalnej i Jasnej,
 • Przywrócenie usuniętego znaku drogowego na ul. Ogrodowej,
 • Rozpatrzone zostały wnioski rodzin ubiegających  się  o zapomogi na podręczniki dla dzieci ,
 • Skierowano pismo do Burmistrza o wprowadzenie linii autobusowej przez nasze osiedle,
 • Przekazano środki finansowe na zapomogi dla rodzin o trudnych warunkach finansowych , mieszkaniowych i wielodzietnych,
 • Wystąpiono o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu Daniłowicza i Klaśnieńskiej ,
 • Zamontowanie poręcz przy zejściu chodnikiem od  ul. Klaśnieńskiej do Daniłowicza.
 • Udrożnienie kanałów na ul. Ogrodowej i zabezpieczenie drogi przed wypływającą woda na jezdnie,
 • Interweniowano w sprawie:- wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym,
 • Wielokrotnie zwracano się w sprawie naprawy chodników po remontach przez uzupełnienie asfaltem lub płytami chodnikowymi ,
 • Wyczyszczenia  ulic po zimie i po remontach do Gminnego Zarządu Dróg i Powiatowego Zarządu Dróg,
 • Interweniowałam w sprawie sposobu odśnieżania na drogach powiatowych, a także zwracałam się z prośbą o odśnieżenie dróg gminnych takich jak: Wiejska, Jasna- boczna.
 • Do Straży Miejskiej w sprawie posprzątania  chodników przez właścicieli posesji,
 • Zwrócono sie do Burmistrza MiG z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane podczas poprzednie Rady Osiedla,
 • Członkowie Rady i Zarządu osiedla  pełnili  dyżury,
 • Przygotowano propozycje na rozdysponowanie środków z rezerwy celowej na  2012 r.
 • Na prośbę urzędu i innych jednostek zamieszczano różnego rodzaju informacje i ogłoszenia na tablicach i w gablotach osiedlowych.
Przewodnicząca Zarządu : Teresa Grochal