Działania Zarządu w 2012 roku

INFORMACJA
Zarządu osiedla „Zdrojowe”

Zarząd  w 2012r. wnioskował między innymi o wykonanie niżej wymienionych zadań :
 • uzupełnienie kamieniem drogi na ul. Wiejskiej,
 • wykoszenie traw, uporządkowanie poboczy, kanałów między innymi na ulicach: Czubinów , Kopernika, Stromej, Garbarskiej
 • wykoszenia traw w okół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej Stromej i Jasnej,
 • budowę chodnika na ul. Rożnowskiej,
 • remont drogi na ul. Jasnej- uzupełnienie kamieniem drogi, i budowy oświetlenia,
 • patrole  na ulicach osiedla, monitoring Parku  Mickiewicza ,Parku Kingi, ul. Jasnej przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji i Straży Miejskiej
 • w sprawie przystanków autobusowych na ul. Janińskiej
 • interweniowano w sprawie:- wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym,
 • w sprawie naprawy chodników przez uzupełnienie asfaltem lub płytami chodnikowymi ,
 • Wyczyszczenia  ulic po zimie i po remontach do Gminnego Zarządu Dróg i Powiatowego Zarządu Dróg,
 • w sprawie sposobu odśnieżania na drogach powiatowych, a także zwracano się z prośbą o odśnieżenie dróg gminnych takich jak: Wiejska, Jasna- boczna, Czubinów, Szpitalna .
 • w sprawie uporządkowania  chodników przez właścicieli posesji,
 • sprawie organizacji ruchu na ul. Czubinów
 • w sprawie dzikich wysypisk na ul. Czubinów i Klaśnieńska,
 • sprawowanie  opieki nad placem zabaw w Parku  Mickiewicza,
 • udrożnienia studzienek na ul. Janińskiej i Kościuszki,
 • wycięcie drzew zagrażającym bezpieczeństwu na ul. Górskiej,
 • organizacji ruch na ul. Nowy Świat w czasie usuwania nasypu na ul. Kościuszki,
 • Na prośbę urzędu i innych jednostek zamieszczano różnego rodzaju informacje i ogłoszenia na tablicach i w gablotach osiedlowych.
 • Rozpatrzone zostały wnioski rodzin ubiegających  się  o zapomogi na dla dzieci ,
 • zostaną przekazane środki finansowe na zapomogi dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach finansowych , mieszkaniowych i rodzin wielodzietnych,
Przewodnicząca Zarządu: Teresa Grochal