Nabór wniosków na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych na posesji

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, iż istnieje możliwość otrzymania przez indywidualnych mieszkańców dofinansowania w wysokości 45% kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców miejscowości spełniających warunki formalne i techniczne (gdzie istnieje zbiorczy system odprowadzania ścieków – kanalizacja sanitarna) prosimy o pisemne zgłoszenie chęci udziału w Programie poprzez złożenie wniosku wraz załącznikami na Dzienniku Podawczym, Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.
Wstępne wytyczne i warunki formalne do uzyskania dofinansowania dla podłączeń kanalizacyjnych do budynków:

  • dofinansowaniu w wysokości 45% podlegają podłączenia, w rozumieniu Programu zdefiniowane jako przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy (drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem);
  • nieruchomość jest zabudowana;
  • możliwość podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
  • złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z deklaracją wkładu własnego w budowę podłączenia w wysokości 55% rzeczywistych kosztów, wynikających z przetargu dla konkretnego podłączenia;
  • złożenie załącznika w postaci mapy z zaznaczonym wyjściem przewodu kanalizacji sanitarnej z budynku oraz ewentualnie szkic proponowanej trasy przyłącza;
Wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane!
W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku każdy ubiegający się o dofinansowanie podpisze umowę z Gminą Wieliczka na wykonanie podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, w której zostaną określone zasady realizacji i finansowania inwestycji. Nie podpisanie umowy wyklucza z możliwości realizacji podłączenia.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka,
Wydział ds. Inwestycji, nr tel. 12 26 34 309 lub na stronie http://www.wieliczka.eu