Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA „ZDROJOWE”
zwołuję na dzień
16 grudnia 2015 r. godz. 19.00

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ODBĘDZIE SIĘ
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO” ul. KOŚCIUSZKI 15

Planowany porządek obrad:

  • Otwarcie Posiedzenia
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Wydanie opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Garbarskiej
  • Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski.
  • Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Osiedla

-/ Marek Woroń /-