Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Zdrojowe za rok 2013

Zarząd Osiedla w składzie:

Grochal Teresa – Przewodnicząca
Ścigalski Krzysztof – Z -ca Przewodniczącej
Władysław Włoch – Z- ca Przewodniczącej

Zarząd osiedla w roku 2013 spotkał się 5-ciokrotnie w celu rozpatrzenia wniosków i pism wpływających do Zarządu.
Realizował wykonanie budżetu osiedla na 2013 r.
Wykonywał zadania zlecone przez organy administracji samorządowej oraz inne instytucje.

Przewodnicząca uczestniczyła:
– w szkoleniach i naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy dla Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów,
-w Sesjach Rady Miejskiej,
-w spotkaniach organizowanych między innymi przez : Komisje Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Starostwie Wielickim w sprawie zmiany organizacji ruch na ulicach osiedla, Komisji Statutowej Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutów Osiedli,

Na bieżąco interweniowała w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.

Na prośbę urzędu i innych instytucji zamieszczała na bieżąco w gablotach i tablicach ogłoszeniowych ważne informacje dla mieszkańców między innymi na temat oddziaływania na środowisko przedsięwzięć np. kanalizacji, przebudowy zlewni wód opadowych, budowy zakładów itp.

W imieniu Zarządu kierowała pisma do Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce, Jednostki Realizującej Projekt, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Dróg, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej Komendy Policji Straży Miejskiej między innymi w sprawach:

 • uzupełnienia kamieniem nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej oraz przyspieszenia prac związanych z przebudowa niniejszej ulicy,
 • w sprawie kanalizacji osiedla dotyczyło opóźniając się prac, a także omijania odbiorców przy wykonaniu przyłącza,
 • wykoszenia traw, uporządkowania poboczy, wysprzątanie kanałów na ulicach: Czubinów, Kopernika, Stromej, Garbarskiej Klaśnieńskiej, Janińskiej i Kościuszki,
 • wykoszenia traw wokół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej, Stromej i Jasnej,
 • budowy chodnika na ul. Rożnowskiej,
 • remont drogi na ul. Jasnej –bocznej ( uzupełnienie kamieniem),
 • budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jasnej,
 • remont ulicy Górskiej i remont kanału,
 • uruchomienia linii autobusowej do Krakowa,
 • wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym na ul. Janińskiej, Matejki, Górskiej,
 • naprawy chodników poprzez ułożenie płytek lub położenie dywanika asfaltowego,
 • wyczyszczenia ulic po zimie i remontach,
 • uzupełnienia szczelin na ul. Szpitalnej powstałych po ulewie w miesiącu czerwcu,
 • ułożenie dywanika asfaltowego lub betonowego na części jezdni na ul, Szpitalnej z przeznaczeniem dla pieszych,
 • w sprawie usunięcia piasku i kamieni na chodniku i części jezdni na ul. Górsko,
 • naprawy barierki zabezpieczającej wypust na ul. Stromej oraz kratki ściekowej,
 • wielokrotnie interweniowano w sprawie przedłużających się prac przy przebudowie chodnika na ul. Klaśnieńskiej,
 • usunięcia śmieci z potoku „Srawa” od ul. Stromej i Klaśnieńskiej do wlotu do Parku Kingi,
 • informowano mieszkańców o „ AKCJI LIŚĆ 2013”,
 • informowano mieszkańców o zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
 • informowano mieszkańców o sposobie odśnieżania ulic,
 • zwrócono się do Gminnego Zarządu Dróg o ujęcie w „ Harmonogramie odśnieżania dróg”, ulic które nie były objęte odśnieżania tj : Wiejskiej, Jasnej-Bocznej,
 • interweniowano w sprawie odśnieżania ul. Szpitalnej, Ogrodowej i Czubinów,
 • porządkowania chodników przylegających do prywatnych posesji min. na ul. Kościuszki,
 • w sprawie dzikich wysypisk na ulicach: Czubinów, Klaśnieńska, Kościuszki,
 • udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na ulicach: Szpitalna, Kościuszki, Janińska, Matejki,
 • przycięcia drzew- „Lip” przy kapliczce skrzyżowanie ul. Klaśnieńska i Janińska,
 • wycięcia dziko rosnących drzew przy ul. Klaśnieńskiej 3-5 i powyżej nr 19, których gałęzie sięgały do połowy chodnika uniemożliwiając swobodnego poruszania się pieszych,
 • w sprawie zalewania płynnymi nieczystościami przez osiedle „Jasne Wzgórze” przejścia od ul. Krótkiej do ul. Jasnej,
 • wystąpiono ponownie o harmonogram dotycząc prac porządkowych oraz utrzymania zieleni na osiedlu,
 • przestawienia pojemnika na odzież znajdującego się przy kapliczce ul. Janińska w inne miejsce ,
 • zwrócono się do Powiatowego Zarządu Dróg o sprzątania chodników wzdłuż dróg powiatowych.

Przewodnicząca zwróciła się do Burmistrza z prośba o możliwość uczestniczenia w spotkaniach, naradach czy komisjach dotyczących spraw osiedla (remonty dróg, chodników, uruchomienia linii autobusowej, odbioru powykonawczego).
Zwrócono się z prośba do Powiatowej Komendy Policji w Wieliczce i Straży Miejskiej o zwiększenie ilość patroli pieszych na ulicach, monitorowanie Parku Mickiewicza, wejścia od ul. Matejki do Parku Kingi, ulicy Jasnej i Jasnej –bocznej, a także okolic „ Solnego Miasta”.

Zarząd wraz z Zarządami Osiedli: Śródmieście, Zadory, Lekarka zorganizował w Szkole Podstawowej nr 2 „ Imprezę Mikołajową„ dla dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach. Paczki otrzymał 34 dzieci, każda paczka o wartości 100, 00 złotych.

Przyznano „Bony towarowe” o wartości 90, 00 złotych otrzymało dla 17 osób, były to osoby starsze, samotne w trudnej sytuacji materialnej niekwalifikujące się do pomocy z MGOPS, a także osoby niepełnosprawne.

Przekazano do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce kwotę 5400, 00 złotych dla 15 rodzin na zapomogi w tym na zakup opału lub opłaty za energię elektryczną.

Został wykonany remont gablot i tablic ogłoszeniowych za kwot 998,90 złotych,
Wypłacono kwotę 1000 złotych za obsługę strony internetowej.

Na prośbę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Starostwie Powiatowym w Wieliczce Zarząd Osiedla wydał opinię w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Czubinów, Ogrodowa i Szpitalna.

Na prośbę mieszkańca ul. Klaśnieńskiej Przewodnicząca osiedla wydała pozytywna opinię do Zespołu Mienia Gminnego w sprawie przyznania dzierżawy części działki przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na miejsce zabaw dla dzieci.

Na tym sprawozdanie zakończono:

Podpisała:
Przewodnicząca
Zarządu Osiedla” Zdrojowe”
Teresa Grochal