Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Zdrojowe za rok 2015

W czasie posiedzenia Rady Osiedla Zdrojowe, które odbyło się 11 maja 2016 roku w CER Solne Miasto w Wieliczce zarząd przedstawił sprawozdanie za miniony 2015 rok, o następującej treści:

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Osiedla Zdrojowe za rok  2015

 

Zarząd Osiedla w składzie:

 

Grochal Teresa  – Przewodnicząca

Ścigalski Krzysztof   – Z -ca Przewodniczącej

Włoch  Władysław –  Z- ca Przewodniczącej

 

W roku 2015 spotkał się  4-krotnie, w trakcie spotkań rozmawiano na tematy ładu, porządku i bezpieczeństwa na osiedlu, rozpatrywano pisma urzędowe i zgłaszane prośby.

 

Zarząd realizował wykonanie budżetu osiedla za 2015 r.

Wykonywał zadania zlecone przez organy administracji samorządowej oraz inne instytucje.

 

Przewodnicząca uczestniczyła:

– w szkoleniach i naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy  dla  Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów,

-w Sesjach Rady Miejskiej,

-w posiedzeniach Komisji Praworządności i Porządku Publicznego,

-w spotkaniach związanych z Światowymi Dniami Młodzieży,

 • Na bieżąco interweniowała w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,
 • Na prośbę urzędu i innych instytucji zamieszczała na bieżąco w gablotach osiedlowych i tablicach ogłoszeniowych ważne informacje dla mieszkańców.

 

W imieniu Zarządu Przewodnicząca kierowała pisma do Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Dróg,   Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej między innymi w sprawach:

 • Do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wieliczce sporządzono informację dotyczącą: miejsc niebezpiecznych na terenie Osiedla oraz o konieczności zwiększeniu ilości patroli służb mundurowych. Informację sporządzono w celu utworzenia „Mapy bezpieczeństwa Gminy Wieliczka”,
 • Uczestniczyła w spotkaniach w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Garbarskiej,

 

Do Powiatowego Zarządu Dróg zwrócono się między innymi w spawach:

 • Przebudowy chodnika na ul. Janińskiej i Klaśnieńskiej,
 • Budowy chodnika na ul. Rożnowskiej,
 • Wykoszenia i wyczyszczenia poboczy przy drogach powiatowych,
 • Zwrócono się również o posprzątanie chodników wzdłuż dróg powiatowych,
 • Udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na drogach powiatowych,

 

Do Gminnego Zarządu Dróg oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawach:

 • Uregulowanie strumienia przy ul. Janińskiej poprzez wyłożenie boków elementami betonowymi,
 • Wykoszenia traw, uporządkowania poboczy, wysprzątanie kanałów na ulicach: Czubinów, Kopernika, Stromej, Garbarskiej, Nowy Świat, Klaśnieńskiej,
 • Wykoszenia traw wokół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej, Stromej i Jasnej,
 • usunięcia śmieci z potoku „Serafa” od ul. Stromej i Klaśnieńskiej oraz Janińskiej do wlotu do Parku Kingi,
 • Ustalenia, kto wypuszcza ścieki i inne nieczystości do potoku oraz podjęcia w tej sprawie decyzji,
 • Złożono wniosek o budowę chodnika na ul. Nowy Świat,
 • Remont drogi na ulicy Górskiej i remont kanału,
 • O uzupełnienia kamieniem nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej i ul. Jasnej bocznej.
 • Zwrócono się po raz kolejny o uszczelnienie kostki brukowej na ul. Szpitalnej,
 • Ułożenie dywanika asfaltowego lub betonowego na części jezdni na ul. Szpitalnej z przeznaczeniem dla pieszych,
 • Uzupełnienie asfaltem głębokich dziur i wyczyszczenie poboczy i kratek ściekowych na skrzyżowaniu ulic: Szpitalnej i Ogrodowej,
 • Udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na ulicach: Szpitalna, Matejki,
 • wystąpiono ponownie o harmonogram dotyczący prac porządkowych oraz utrzymania zieleni na osiedlu,
 • zgłoszono dzikie wysypisko śmieci wzdłuż zatoczki przy ul. Klaśnieńskiej oraz na posesjach prywatnych również na Klaśnieńskiej 3-5 i przy przystanku MPK na ul.Kościuszki przy Solnym Mieście,
 • Dzikich wysypiska na ulicach: Czubinów, Klaśnieńska, Kościuszki,
 • Naprawę nawierzchni drogi tłuczniowej na ul. Jasnej oraz zamontowanie znaków ograniczających poruszanie się pojazdów powyżej 2, 5 tony,
 • Ustawienie koszy na śmieci na odcinku od ul. Klaśnieńskiej do ul. Kościuszki –Solne Miasto,
 • Ponowne zamontowanie słupków przy wjeździe na aleje do Parku Mickiewicza przy Warzelni,
 • Zwracano się z prośbą o przywrócenie linii autobusowej nr 224,

 

 Na prośbę urzędu i innych jednostek administracyjnych informowano mieszkańców  o:

 • o „ AKCJI LIŚĆ 2015”,
 • zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
 • o sposobie odśnieżania ulic,

Do Policji i Straż Miejskiej

 • Zwrócono się z prośbą o zwiększenie patroli policji i straży miejskiej w związku z dewastacją tablic ogłoszeniowych i gablot osiedlowych znaków informacyjnych  i przystanków MPK,
 • Wystosowano pismo do Komendanta Policji w sprawie naruszania ciszy nocnej przez organizowanie przez młodzież rajdów samochodowych,

 

 • Wraz z Zarządem osiedla Śródmieście zorganizowana została „ Impreza Mikołajowa„ dla dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach. Paczki otrzymał 34-ro dzieci, każda paczka o wartości 100, 00 złotych.
 • „Bony towarowe” otrzymało dla 22 osób, były to osoby starsze, samotne w trudnej sytuacji materialnej niekwalifikujące się do pomocy z MGOPS, a także osoby niepełnosprawne.
 • Został wykonany remont gablot i tablic ogłoszeniowych,
 • Aktualizowano stronę internetową,

 

Na tym sprawozdanie zakończono:

 

Sprawozdanie sporządziła i podpisała:

Teresa Grochal