Statut Osiedla Zdrojowe 2011

UCHWAŁA NR XLV/708/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie statutu Osiedla Zdrojowe
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), oraz art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla Zdrojowe Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się statut Osiedla Zdrojowe stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr LIII/447/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie statutu Osiedla „Zdrojowe”.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
Załącznik do Uchwały Nr XLV/708/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 października 2010 r.
STATUT OSIEDLA ZDROJOWE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Statut Osiedla Zdrojowe zwany dalej statutem określa teren i zakres działania oraz organizację i zadania organów osiedla.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
a) osiedlu, należy przez to rozumieć Osiedle Zdrojowe,
b) przewodniczącym, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zdrojowe,
c) zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Zdrojowe,
d) Radzie Osiedla, należy przez to rozumieć Radę Osiedla Zdrojowe.
§ 3.
1. Ogół mieszkańców osiedla stanowi samorząd osiedla.
2. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Wieliczka.
3. Samorząd osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) Statutu Gminy Wieliczka,
c) niniejszego statutu.
Rozdział II
TEREN DZIAŁANIA
§ 4.
1. Osiedle jest częścią Miasta Wieliczka obejmującą następujące ulice: Czubinów, Jana Mikołaja Daniłowicza /parzyste/, Edwarda Dembowskiego od 9 do końca /nieparzyste/, od 6 do końca /parzyste/, Garbarska, Górska, Górsko /parzyste/, Janińska, Jasna, Józefa Jedynaka /nieparzyste/, Klaśnieńska, Mikołaja Kopernika /nieparzyste/, Tadeusza Kościuszki od 1 do 19 /nieparzyste/, od 2 do 18 /parzyste/, Krótka, Jana Matejki, Nowy Świat, Ogrodowa, Park Kingi, Park Mickiewicza, Rożnowska, Aleja Solidarności, Stroma, Szpitalna, Wiejska, Stefana Żeromskiego.
2. Osiedle mieści się w granicach administracyjnych Miasta Wieliczka. Granicę osiedla określono na mapie stanowiącej załącznik do statutu.
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5.
Organami osiedla są:
1) Rada Osiedla,
Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
2) Zarząd Osiedla,
Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.
§ 6.
1. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym wybieranym przez Radę Osiedla.
3. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący Zarządu Osiedla, wybierany przez Radę Osiedla.
§ 7.
Do zadań osiedla należą wszystkie sprawy dotyczące osiedla mające wpływ na jego organizację i strukturę.
W szczególności do zadań osiedla należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw społeczno-gospodarczych i socjalno-bytowych,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) udział w tworzeniu warunków dla organizowania pomocy sąsiedzkiej,
5) korzystanie ze składników mienia gminnego.
§ 8.
Publiczne zadania, osiedle jako uczestnik wspólnoty samorządowej realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach przyznanych kompetencji,
2) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską w Wieliczce konsultacji społecznej, opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawach o podstawowym znaczeniu dla osiedla przekazanych przez Radę i jej Komisje,
3) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Rady Miejskiej w Wieliczce
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców osiedla,
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących osiedla,
§ 9.
1. W przypadku przekazania mienia komunalnego w zarząd, osiedle korzysta z tego mienia na zasadach określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz decyduje o sposobie rozporządzania dochodami z tego źródła.
2. W przypadku niewłaściwego gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym osiedlu Rada Miejska w Wieliczce na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka może cofnąć uprawnienia do zarządzania i korzystania ze składników mienia komunalnego przekazanego zgodnie z postanowieniem ust.1
§ 10.
1. Osiedle nie może tworzyć własnego budżetu ale może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. W budżecie Gminy mogą być wyodrębnione środki do dyspozycji osiedla.
3. Uprawnienia osiedla do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy określa Statut Gminy Wieliczka.
4. Osiedle w ramach przyznanych środków realizuje zadania w oparciu o plan finansowo-rzeczowy.
5. Osiedle przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania planu po zakończeniu roku budżetowego.
6. Oświadczenia woli związane z realizacją zadań w ramach posiadanych środków pozostających w dyspozycji osiedla w zakresie zarządu mieniem dokonują upoważnieni przez Burmistrza Zastępca Burmistrza wraz z Przewodniczącym Zarządu Osiedla. Obsługę finansowo-księgową z tym związaną wykonuje Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce.
§ 11.
Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest w zakresie i w sposób określony w rozdziale VIII.
§ 12.
1. Samorząd mieszkańców osiedla posiada zdolność sądową zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Sprawy, w których samorząd mieszkańców uczestniczy w postępowaniu sądowym dotyczą interesów osiedla.
3. Właściwym organem do reprezentowania osiedla jest Przewodniczący Zarządu Osiedla.
§ 13.
1. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców osiedla nawiązuje współpracę z samorządami sąsiednich osiedli, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.
2. O zamiarze zawarcia porozumień, o których mowa w ust. 1 przewodniczący powiadamia Radę Miejską w Wieliczce.
Rozdział IV
ORGANY OSIEDLA
§ 14.
1. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.
2. Radę Osiedla wybierają mieszkańcy osiedla w wyborach przeprowadzanych według zasad i trybu określonych w niniejszym statucie.
3. W skład Rady Osiedla wchodzi 15 członków.
4. Rada Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę bezwzględną większością głosów składu Rady określonego w ust. 3.
5. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.
6. Rada Osiedla może powoływać ze swego składu stałe lub doraźne komisje do rozwiązywania problemów osiedla określając każdorazowo przedmiot ich działalności, w tym komisję rewizyjną opiniującą wykonanie planu rzeczowo-finansowego.
7. Członek Rady Osiedla jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty lokalnej, a w szczególności brać czynny udział w pracach Rady Osiedla oraz komisji do których został wybrany.
8. W posiedzeniach Rady Osiedla mogą brać udział inne osoby bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 15.
Do kompetencji Rady Osiedla należy:
1) wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy,
2) wybór przewodniczącego zarządu oraz wybór pozostałych członków zarządu,
3) powoływanie komisji Rady oraz ustalanie ich składu osobowego,
4) występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Rady Miejskiej w Wieliczce z opiniami w sprawach, o których mowa w § 16 ust. 1 niniejszego statutu,
5) rozpatrywanie sprawozdań rocznych z działalności zarządu i komisji Rady,
6) podejmowanie inicjatyw w zakresie działań społecznie użytecznych dla osiedla i jego mieszkańców,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji osiedla.
§ 16.
1. Rada Osiedla ma prawo do opiniowania, w części dotyczącej osiedla, przedstawionych do konsultacji przez Radę Miejską w Wieliczce projektów uchwał w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu budżetu Gminy na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce dotyczących osiedla.
2. W celu kontroli działalności Zarządu Osiedla Rada Osiedla może w głosowaniu tajnym powołać trzyosobową komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie planu rzeczowo finansowego. Odwołanie komisji rewizyjnej lub poszczególnych jej członków należy do Rady Osiedla i następuje w takim samym trybie jak powołanie.
§ 17.
1. Posiedzenia Rady Osiedla odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Osiedla zwołuje przewodniczący Rady Osiedla:
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy zarządu,
3) na żądanie 1/4 członków Rady Osiedla,
4) na polecenie Rady Miejskiej w Wieliczce lub Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
3. Termin i miejsce posiedzenia Rady Osiedla wraz z proponowanym porządkiem obrad przewodniczący podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty zwyczajowo w osiedlu oraz na tablicach ogłoszeń w osiedlu a także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce co najmniej na 7 dni przed zebraniem.
4. Posiedzenie Rady Osiedla zwoływane na wniosek członków Rady Osiedla, Rady Miejskiej w Wieliczce lub Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka winno się odbywać w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 18.
1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady Osiedla są protokołowane przez sekretarza Rady. Sekretarza wybiera Rada ze swego składu.
3. Protokół posiedzenia powinien zawierać:
– datę i miejsce sporządzenia protokołu,
– stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Osiedla i jej zdolność do podejmowania uchwał,
– treść podjętych uchwał, stanowiących załączniki do protokołu oraz liczbę oddanych głosów,
– skrótowy opis przebiegu zebrania,
– podpis przewodniczącego i sekretarza Rady.
4. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden.
5. Protokoły posiedzeń są numerowane cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
6. Rada Osiedla w sprawach objętych jej właściwością rozstrzyga przez podjęcie uchwał.
7. Uchwały Rady Osiedla podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy aktualnego składu Rady, w którym może ona obradować stosownie do przepisów statutu, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
8. Uchwały Rady Osiedla mają postać odrębnych dokumentów stanowiących załączniki do protokołu z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które ujmuje się w treści protokołu.
§ 19.
1. Rada Osiedla spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz pozostałych członków Zarządu Osiedla. Przewodniczący Rady Osiedla nie może łączyć swej funkcji z funkcją Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Łącznie Zarząd Osiedla liczy 3 członków. Wybory odbywają się na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Osiedla. W przypadku nie dokonania skutecznego wyboru na pierwszym posiedzeniu, wyborów dokonuje się na kolejnym posiedzeniu Rady Osiedla.
2. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz pozostałych członków Zarządu Osiedla odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów składu Rady Osiedla określonego w § 14 ust. 3 statutu osiedla.
3. Kandydata na przewodniczącego oraz członka zarządu może zgłosić każdy z członków Rady Osiedla. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Wybory przeprowadza powołana w tym celu Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród członków Rady Osiedla. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego lub członka zarządu.
5. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
6. Wybory przeprowadza się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie wybór przewodniczącego zarządu, następnie głosuje się nad wyborem pozostałych członków zarządu.
7. Na kartach do głosowania na przewodniczącego i członków zarządu nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.
8. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta i czy dysponuje potrzebną ilością kart do głosowania.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania na przewodniczącego zarządu głosujący stawia znak „X” lub „+” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
10. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków zarządu głosujący stawia znak „X” lub „+” obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos, w ilości nie większej niż liczba członków zarządu.
11. Przewodniczący Komisji Wyborczej w obecności Komisji otwiera urnę wyborczą, po czym Komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.
12. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
13. Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
14. Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na przewodniczącego zarządu umieszczono znak „X” lub „+” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków zarządu umieszczono znak „X” lub „+” przy większej ilości nazwisk niż liczba członków określona w statucie osiedla,
3) nie opatrzone pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,
4) na których dopisano dodatkowe nazwisko/a i umieszczono przy nim znak „X” lub „+”.
15. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.
16. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
17. W protokole należy wymienić liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania, obecnych na posiedzeniu Rady Osiedla którym wydano karty do głosowania,
2) głosów nieważnych,
3) głosów ważnych,
4) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
18. W protokole podaje się nazwiska osób, które zostały wybrane na przewodniczącego zarządu oraz na członów zarządu osiedla. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz umieszcza inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.
19. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
20. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza odczytuje go i przekazuje przewodniczącemu Rady Osiedla.
§ 20.
1. Zarząd jest organem wykonawczym osiedla a przewodniczący reprezentuje jego mieszkańców.
2. Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń zarządu osiedla,
2) działanie stosowne do wskazań Rady Osiedla, Rady Miejskiej w Wieliczce oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
3) wpływanie na aktywność mieszkańców w celu poprawy gospodarki i warunków życia w osiedlu,
4) reprezentowanie mieszkańców osiedla wobec organów Miasta i Gminy,
5) uczestniczenie w naradach przewodniczących,
6) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
8) pośredniczenie w sprawach ważnych dla osiedla między Radą Miejską, Burmistrzem a mieszkańcami osiedla.
3. Rada Miejska w Wieliczce może upoważnić przewodniczącego do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
4. Przewodniczący zarządu na posiedzeniu Rady Osiedla przedkłada informacje o swojej działalności.
5. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
6. Pełnienie funkcji przewodniczącego i członka zarządu ma charakter społeczny.
7. Rada Miejska w Wieliczce odrębną uchwałą może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu zarządu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
8. Rada Miejska w Wieliczce odrębną uchwałą może ustanowić zasady na jakich członkom zarządu będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.
§ 21.
Przewodniczący zarządu nie będący Radnym Rady Miejskiej bierze udział w sesjach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 22.
1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący.
2. W sprawach protokołowania posiedzeń zarządu oraz uchwał zarządu stosuje się odpowiednio przepis § 18 niniejszego statutu.
§ 23.
Zarząd Osiedla w szczególności:
1) opracowuje i przedkłada Radzie Osiedla projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Radę,
2) rozpatruje nadesłane przez organy Gminy odpowiedzi na przesłane uchwały i opinie Rady Osiedla,
3) w przypadku gdy udzielona odpowiedź narusza zdaniem zarządu istotne interesy mieszkańców przygotowuje projekt sprzeciwu, który przedkłada do akceptacji Rady Osiedla, a po zaakceptowaniu przesyła do Burmistrza i Rady Miejskiej. Projekt sprzeciwu powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty,
4) opracowuje i przedkłada Radzie Osiedla projekty programów pracy samorządu,
5) występuje wobec Rady Osiedla z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów osiedla i realizacji zadań samorządu,
6) organizuje wykonanie uchwał Rady Osiedla oraz kontroluje ich realizację,
7) współdziała z właściwymi organami społecznymi w celu wykonywania wspólnych zadań,
8) może opiniować projekty uchwał, o których mowa w § 16 ust.1, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez Radę Osiedla.
Rozdział V
TRYB GŁOSOWANIA I WAŻNOŚĆ UCHWAŁ
§ 24.
1. Uchwały Rady Osiedla zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z wyjątkiem spraw w których głosowanie tajne przewiduje statut Osiedla.
Rozdział VI
WYGAŚNIĘCIE MANDATU ORAZ ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW
ZARZĄDU OSIEDLA
§ 25.
1. Wygaśnięcie mandatu przewodniczącego lub członka zarządu następuje wskutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych lub ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci.
2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 26.
Przewodniczący i członkowie zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Osiedla przed upływem kadencji z powodu:
1) nie pełnienia obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy w roku,
2) utraty zaufania mieszkańców osiedla.
§ 27.
1. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka zarządu musi zawierać uzasadnienie i być podpisany przez co najmniej 1/4 członków Rady Osiedla.
2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Rady Osiedla bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie, co najmniej trzech osób – członków Rady Osiedla.
4. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy.
5. Do zadań Komisji należy:
1) przygotowanie kart do głosowania,
2) przedstawienie trybu przeprowadzenia głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości,
4) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.
§ 28.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego zarządu lub jego odwołania Rada Osiedla w terminie 1 miesiąca wybiera przewodniczącego zarządu.
§ 29.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu lub jego odwołania w skład zarządu wchodzi kandydat, który w wyborach do zarządu otrzymał kolejną największą liczbę głosów.
2. W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust. 1 lub nie wyrażenia przez niego zgody na wejście w skład zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje Rada Osiedla.
Rozdział VII
ZASADY I TRYB WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
§ 30.
1. Członkowie Rady Osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.
2. Wybory zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na dzień ustawowo wolny od pracy i ogłasza o tym na tablicach ogłoszeń na terenie osiedla , w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.
§ 31.
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) członków Rady Osiedla ma, każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze osiedla.
2. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.),
4. Czynne prawo wyborcze ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze osiedla.
5. Czynnego prawa wyborczego nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
§ 32.
1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) na członka Rady Osiedla przysługuje osobie mającej prawo wybierania członków Rady Osiedla.
2. Nie mają prawa wybieralności osoby:
1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;
3) wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
§ 33.
1. Wybory odbywają się nie później niż 6 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w Wieliczce.
2. Spis wyborców sporządza Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na podstawie stałego rejestru wyborców, i udostępnia mieszkańcom osiedla do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce na 2 tygodnie przed datą wyborów. Reklamacje w sprawie spisów rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 34.
1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:
– Gminną Komisję Wyborczą spośród uprawnionych wyborców, wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i trzech członków Komisji,
– Osiedlową Komisję Wyborczą spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na członka Rady Osiedla.
2. Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do Komisji tylko jedną osobę.
3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków Komisji.
4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.
§ 35.
1. Prawo zgłaszania kandydata na członka Rady Osiedla przysługuje grupie co najmniej 15 wyborców. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje również stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie osiedla. Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz.
2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 14 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
3. Gminna Komisja Wyborcza prowadzi rejestr kandydatów. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.
4. Zabrania się prowadzenia wszelkich form agitacji wyborczej w dniu wyborów.
§ 36.
Gminna Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.
§ 37.
1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w dzień wyborów bez przerwy w godzinach ustalonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
2. Przed rozpoczęciem głosowania Osiedlowa Komisja Wyborcza sprawdza czy urna wyborcza jest pusta i pieczętuje urnę. W czasie głosowania w lokalu wyborczym winni być przewodniczący lub jego zastępca i dwaj członkowie Komisji.
3. Głosowanie na członków Rady Osiedla odbywa się poprzez postawienie znaków „x” przy nazwiskach najwyżej 15 kandydatów na członków Rady Osiedla. Takie głosy są uznawane za ważne. Dopisków na karcie do głosowania nie bierze się pod uwagę.
4. Za wybranych członków Rady Osiedla uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą kolejno liczbę ważnych głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się losowanie.
5. Wybór Rady Osiedla jest ważny jeżeli wybrano co najmniej 8 członków Rady Osiedla, w przeciwnym wypadku Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w terminie do dwóch miesięcy zarządza ponowne wybory Rady Osiedla na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
§ 38.
1. Po zakończeniu głosowania Osiedlowa Komisja Wyborcza podlicza głosy i sporządza protokół z wyborów wyszczególniając w nim liczbę:
– osób uprawnionych do głosowania,
– głosów ważnych,
– głosów nieważnych,
– głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
– ewentualne uwagi mężów zaufania i członków Komisji.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni przy jego sporządzeniu.
3. Protokół wyborów przewodniczący Komisji lub jego zastępca niezwłocznie przekazuje Gminnej Komisji Wyborczej, która ogłasza wyniki wyborów.
§ 39.
Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w terminie do 14 dni od daty wyborów. Burmistrz może upoważnić swojego Zastępcę lub innego pracownika do prowadzenia pierwszego posiedzenia Rady Osiedla do czasu wyboru przewodniczącego Rady Osiedla.
§ 40.
1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla następuje wskutek:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności w Osiedlu,
4) prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne.
2. Wygaśnięcie mandatu z powodów podanych w ust. 1 stwierdza Rada Osiedla.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla będącego Przewodniczącym Zarządu Osiedla jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Zarządu.
§ 41.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rada Osiedla podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
2. Przy równej liczbie głosów – decyduje losowanie przeprowadzone na posiedzeniu Rady w obecności zainteresowanych kandydatów.
3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 nie jest możliwe, skład Rady uległ zmniejszeniu poniżej 8 członków – przeprowadza się wybory uzupełniające, chyba, że do zakończenia kadencji Rady zostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Wybory uzupełniające zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w trybie ustalonym niniejszymi zasadami.
§ 42.
1. Rada Osiedla może być odwołana przez referendum osiedlowe przed upływem kadencji na wniosek co najmniej 10% mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania zwanych „inicjatorem referendum” z powodu:
1) nie pełnienia swych obowiązków przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
2) utraty zaufania mieszkańców osiedla.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania dotyczące odwołania Rady Osiedla.
3. Wniosek o przeprowadzenie referendum składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Wniosek zawiera uzasadnienie obejmujące przyczyny odwołania określone w ust. 1.
4. Jeżeli wniosek spełnia wymogi , o których mowa w ust.1 i 3 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zarządza przeprowadzenie referendum na dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w okresie między 30 a 40 dniem od dnia złożenia wniosku przez inicjatora referendum, zawiadamiając jednocześnie mieszkańców osiedla o zgłoszonym wniosku i jego uzasadnieniu poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń osiedla.
5. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, przy udziale referendum co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.
6. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź.
7. Ogłoszenie wyników referendum, rozstrzygającego o odwołaniu Rady Osiedla przed upływem kadencji oznacza zakończenie działalności odwołanego organu.
8. Do przeprowadzenia referendum, w sprawach nieuregulowanych w ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przepisy § 30, 31 ,33 ust. 2, 34, 36-38.
9. W razie odwołania Rady Osiedla Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w terminie do dwóch miesięcy zarządza wybory nowej Rady Osiedla na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
Rozdział VIII
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA
§ 43.
1. Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności oraz gospodarności.
2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce.
3. Działalność finansowa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieliczce oraz Skarbnika Gminy.
§ 44.
1. Przewodniczący zarządu przekazuje Burmistrzowi uchwały i opinie organów osiedla w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
2. W przypadku, gdy uchwała organu osiedla wykracza poza zakres przekazanych tym organom kompetencji bądź jest sprzeczna z prawem Burmistrz wstrzymuje realizację uchwały zawiadamiając o tym Zarząd Osiedla, oraz Radę Miejską w Wieliczce.
3. W terminie 14 dni od otrzymania pisma Burmistrza o wstrzymaniu wykonania uchwały zarząd może wnieść sprzeciw do Burmistrza.
4. Burmistrz bada sprzeciw i w ciągu 14 dni od jego otrzymania podejmuje decyzję o uznaniu zasadności sprzeciwu bądź o nie uwzględnieniu sprzeciwu.
5. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu w terminie uchwała traci moc w następnym dniu po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu.
6. W przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu Burmistrz wnosi sprawę pod obrady Rady Miejskiej, która ostatecznie rozstrzyga sprawę na najbliższej sesji. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 Rada Miejska stwierdza nieważność uchwały lub jej części. Jeżeli Rada nie stwierdzi nieważności – decyzja Burmistrza o wstrzymaniu realizacji uchwały traci moc.
Rozdział IX
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy Wieliczka i ustaw.
§ 46.
Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce podjętej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
Cały tekst Statutu dostępny jest tutaj. XLV-708-2010 w sprawie statutu osiedla Zdrojowe