Statut Osiedla Zdrojowe

STATUT OSIEDLA „ZDROJOWE”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Osiedla „Zdrojowe” zwany dalej statutem określa teren i zakres działania oraz organizację i zadania organów osiedla.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

a) osiedlu, należy przez to rozumieć Osiedle „Zdrojowe”,

b) przewodniczącym, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zdrojowe”,

c) zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla „Zdrojowe”,

d) zebraniu mieszkańców, należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla „Zdrojowe”.

§ 3

1. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi samorząd osiedla.

2. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Wieliczka.

3. Samorząd osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) statutu Gminy Wieliczka,

c) niniejszego Statutu.

Rozdział II

Teren działania

§ 4

1. Osiedle jest częścią Miasta Wieliczka obejmującą następujące ulice:

Czubinów, Daniłowicza (parzyste), Dembowskiego 9-do końca (nieparzyste), 6-do końca (parzyste), Garbarska, Górska, Górsko (parzyste), Janińska, Jasna, Jedynaka (nieparzyste), Klaśnieńska, Kopernika (nieparzyste), Kościuszki 1-19 (nieparzyste), 2-18 (parzyste), Krótka, Matejki, Nowy świat, Ogrodowa, Park Kingi, Park Mickiewicza, Rożnowska, Stroma, Szpitalna, Wiejska, Żeromskiego.

2. Osiedle mieści się w granicach administracyjnych Miasta Wieliczka. Mapa poglądowa podziału administracyjnego Miasta stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.

Rozdział III

Organizacja i zakres działania

§ 5

1. Organami osiedla są:

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców,

2) Zarząd Osiedla.

2. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata licząc od dnia wybórów przez Zebranie Ogólne Mieszkańców.

§ 6

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w osiedlu.

2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym wybieranym przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.

3. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący Zarządu Osiedla, którego wybiera Ogólne Zebranie Mieszkańców.

§ 7

Do zadań osiedla należą wszystkie sprawy dotyczące osiedla mające wpływ na jego organizację i strukturę.
W szczególności do zadań osiedla należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw społeczno-gospodarczych i socjalno-bytowych,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

4) udział w tworzeniu warunków dla organizowania pomocy sąsiedzkiej,

5) korzystanie ze składników mienia gminnego.

§ 8

Publiczne zadania, osiedle jako uczestnik wspólnoty samorządowej realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach przyznanych kompetencji,

2) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską w Wieliczce konsultacji społecznej, opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla osiedla przekazanych przez Radę i jej komisje,

3) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców osiedla,

5) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących osiedla.

§ 9

1. W przypadku przekazania mienia komunalnego w zarząd, osiedle korzysta z tego mienia na zasadach określonych w statucie Gminy Wieliczka oraz decyduje o sposobie rozporządzania dochodami z tego źródła.

2. W przypadku niewłaściwego gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym osiedlu Rada Miejska w Wieliczce na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce może cofnąć uprawnienia do zarządzania i korzystania ze składników mienia komunalnego przekazanego zgodnie z postanowieniem ust.1.

§ 10

1. Osiedle nie może tworzyć własnego budżetu, ale może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. W budżecie Gminy mogą być wyodrębnione środki do dyspozycji Osiedla.

3. Uprawnienia osiedla do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy określa Statut Gminy Wieliczka.

4. Osiedle w ramach przyznanych środków realizuje zadania w oparciu o plan finansowo-rzeczowy.

5. Osiedle przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania planu po zakończeniu roku budżetowego.

6. oświadczenia woli związane z realizacją zadań w ramach posiadanych środków pozostających w dyspozycji osiedla w zakresie zarządu mieniem dokonują upoważnieni przez Burmistrza Zastępca Burmistrza wraz z przewodniczącym Zarządu Osiedla. Obsługę finansowo-księgową z tym związaną wykonuje Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce.

§ 11

Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce.

§ 12

1. Samorząd mieszkańców osiedla posiada zdolność sądową zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Sprawy, w których samorząd mieszkańców uczestniczy w postępowaniu sądowym dotyczą interesów osiedla.

3. Właściwym organem do reprezentowania osiedla jest przewodniczący zarządu osiedla.

§ 13

1. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców osiedla nawiązuje współpracę z samorządami sąsiednich osiedli, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

2. O zamiarze zawarcia porozumień, o których mowa w ust. 1 przewodniczący powiadamia Radę Miejską w Wieliczce.

Rozdział IV

Organy osiedla

§ 14

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.

2. Prawo do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Wieliczce.

3. W Zebraniu Mieszkańców mogą brać udział inne osoby bez prawa głosu.

§ 15

1.  Zebranie Mieszkańców ma prawo do opiniowania, w części dotyczącej osiedla, przedstawionych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,

2) planu budżetu Gminy na dany rok,

3) przepisów prawa miejscowego,

4) innych uchwał Rady Miejskiej dotyczących osiedla.

2. W celu kontroli działalności Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może w głosowaniu tajnym powołać trzyosobową komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie planu rzeczowo finansowego. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków należy do Zebrania Mieszkańców i następuje w takim samym trybie jak powołanie.

§ 16

Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy zarządu,

3) na żądanie 1/20 mieszkańców uprawnionych do głosowania,

4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

§ 17

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania mieszkańców wraz z proponowanym porządkiem obrad przewodniczący podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty zwyczajowo w osiedlu oraz na tablicach ogłoszeń co najmniej na 7 dni przed zebraniem.

3. Zebranie Mieszkańców zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno się odbywać w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 18

1. Zebranie Mieszkańców jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób, jeżeli mieszkańcy osiedla zostali powiadomieni zgodnie ze statutem.

2. Zebranie Mieszkańców otwiera przewodniczący i przewodniczy Obradom. W razie nieobecności przewodniczącego lub uzasadnionej niemożności prowadzenia obrad, zebraniu mieszkańców przewodniczy inny wybrany przez zebranie członek Zarządu Osiedla.

3. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego.

4. Projekt porządku obrad ustala zarząd osiedla. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem przewodniczącego jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W tej sprawie przewodniczący może się zwrócić do Burmistrza o pomoc i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne sprawy.

§ 19

1.Ogólne Zebranie Mieszkańców wybiera Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarząd Osiedla liczący 5 członków.

2. Pełnienie funkcji przewodniczącego i członka zarządu ma charakter społeczny.

3. Rada Miejska odrębną uchwałą może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

4. Rada Miejska odrębną uchwałą może ustanowić zasady, na jakich członkom zarządu będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 20

1. Zarząd jest organem wykonawczym osiedla a przewodniczący reprezentuje jego mieszkańców.

2. Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań mieszkańców,

2) zwoływanie posiedzeń zarządu osiedla,

3) działanie stosowne do wskazań zebrania mieszkańców, Rady Miejskiej oraz burmistrza

4) wpływanie na aktywność mieszkańców w celu poprawy gospodarki i warunków życia w osiedlu,

5) reprezentowanie mieszkańców osiedla wobec organów Miasta i Gminy,

6) uczestniczenie w naradach przewodniczących,

7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

9) pośredniczenie w sprawach ważnych dla osiedla między Radą Miejską, burmistrzem a mieszkańcami osiedla.

3. Rada Miejska może upoważnić przewodniczącego do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

4. Przewodniczący na zebraniu mieszkańców przedkłada informacje o swojej działalności.

5. Przewodniczący korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 21

Przewodniczący nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 22

Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący.

§ 23

Zarząd Osiedla w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada zebraniu mieszkańców projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

2) rozpatruje nadesłane przez organy Gminy odpowiedzi na przesłane uchwały i opinie zebrania mieszkańców,

3) w przypadku, gdy udzielona odpowiedź narusza zdaniem zarządu istotne interesy mieszkańców przygotowuje projekt sprzeciwu, który przedkłada do akceptacji zebrania mieszkańców, a po zaakceptowaniu przesyła do Burmistrza i Rady Miejskiej,

4) projekt sprzeciwu powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty,

5) opracowuje i przedkłada zebraniu mieszkańców projekty programów pracy samorządu,

6) występuje wobec zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów osiedla i realizacji zadań samorządu,

7) organizuje wykonanie uchwał zebrania mieszkańców oraz kontroluje ich realizację,

8) współdziała z właściwymi organami społecznymi w celu wykonywania wspólnych zadań.

8) może opiniować projekty uchwał, o których mowa w § 15 Ust. 1, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez Zebranie Mieszkańców.

Rozdział V

Tryb głosowania i ważność uchwał

§ 24

1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

Rozdział VI

Wybór przewodniczącego i zarządu osiedla

§ 25

1. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu Mieszkańców.

2. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

3. Przewodniczącym lub członkiem zarządu może zostać każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze.

§ 26

1. Wybory przewodniczącego i członków zarządu zarządza się nie później niż w ciągu 6-ciu miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowej Rady Miejskiej.

2. Wybory Przewodniczącego i członków zarządu zarządza Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 27

Kandydatów na Przewodniczącego zarządu oraz na pozostałych członków zarządu zgłasza się na Zebraniu Mieszkańców. Kandydata zgłosić może każda osoba obecna na zebraniu, posiadająca czynne prawo wyborcze. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 28

1. Zebranie mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. Upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady. Uczestnicy zebrania zostają wpisani na listę obecności.

2. Pracownik Urzędu Miasta uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu Osiedla.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego lub członka zarządu.

2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Na kartach do głosowania na przewodniczącego i członków zarządu nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 30

Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta i czy dysponuje potrzebną ilością kart do głosowania.

§ 31

1. Po otrzymaniu karty do głosowania na przewodniczącego wyborca stawia znak „X” lub „+” po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków zarządu wyborca stawia znak „X” lub „+” po prawej stronie obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos, w ilości nie większej niż liczba członków zarządu.

§ 32

1. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym Komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

2. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę.

3. Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

§ 33

Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki Głosowania.

§ 34

Za nieważne uważa się głosy:

1) jeżeli na karcie do głosowania na przewodniczącego umieszczono znak „X” lub „+” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata,

2) jeżeli na karcie do głosowania na członków zarządu umieszczono znak „X” lub „+” przy większej ilości nazwisk niż liczba członków określona w Statucie Osiedla,

3) nie opatrzone pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,

4) na których dopisano dodatkowe nazwisko/a i umieszczono przy nim znak „X” lub „+”ś

§ 35

1. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół Głosowania.

2. W protokole należy wymienić liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu mieszkańców, według listy obecności,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz umieszcza inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.

5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza odczytuje go obecnym na Zebraniu osobom i przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy jeden egzemplarz protokołu, a także oddane głosy i nie wykorzystane karty do głosowania. Ponadto Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie drugiego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu, w którym odbywało się zebranie mieszkańców.

§ 36

1. Wybranym na Przewodniczącego zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy równości głosów przeprowadza się dodatkowe wybory na zasadach określonych w § 25-31, z tym, że w wyborach biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy otrzymali największą – równą liczbę głosów. Jeżeli w dodatkowych wyborach kandydaci ponownie uzyskali równą liczbę głosów o wyborze kandydata decyduje Komisja Wyborcza w drodze losowania w obecności zainteresowanych Kandydatów. Losowania nie przeprowadza się, jeżeli jeden z kandydatów zrezygnował, za wybranego uznaje się tego, który pozostał.

§ 37

Członkami zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci umieszczeni na liście do głosowania otrzymali równą liczbę głosów o wyborze ostatniego kandydata decyduje Komisja Wyborcza w drodze losowania spośród kandydatów o równej liczbie głosów. Jeżeli jeden z tych kandydatów zrezygnował, za wybranego uznaje się tego, który pozostał.

§ 38

1. W ciągu 5 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia określonych wyżej zasad głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Protest wnosi się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 39

W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki wyborów Burmistrz Miasta i Gminy wybory unieważnia i zarządza ponowne w ciągu 14 dni od daty unieważnienia.

§ 40

1. Wygaśnięcie mandatu przewodniczącego lub członka zarządu następuje wskutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych lub ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

3) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy Prawa.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 41

Przewodniczący i członkowie zarządu mogą zostać odwołani przez Zebranie Mieszkańców przed upływem kadencji z powodu:

1) nie pełnienia obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy w roku,

2) utraty zaufania mieszkańców osiedla.

§ 42

1. Zebranie Mieszkańców w celu ewentualnego odwołania przewodniczącego, zarządu lub poszczególnych jego członków zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Wniosek o zwołanie Zebrania Mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 kierowany jest do Burmistrza.

3. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i być podpisany, przez co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla. Wnioskowi bez uzasadnienia Burmistrz nie nadaje biegu.

4. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym na Zebraniu Mieszkańców bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.

5. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie, co najmniej trzech osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

6. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy.

7. Do zadań Komisji należy:

1) przygotowanie kart do głosowania,

2) przedstawienie trybu przeprowadzenia głosowania,

3) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości,

4) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.

§ 43

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub jego odwołania Burmistrz Miasta i Gminy zarządza wybory uzupełniające.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

§ 44

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu lub jego odwołania w skład zarządu wchodzi kandydat, który w wyborach do zarządu otrzymał kolejną największą liczbę głosów.

2. W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust. 1 lub nie wyrażenia przez niego zgody na wejście w skład zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje Zebranie Mieszkańców.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 1 roku przed zakończeniem kadencji.

Rozdział VII.

Nadzór nad działalnością Osiedla.

§ 45

1. Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności oraz gospodarności.

2. Nadzór nad działalnością Osiedla sprawuje Rada Miejska.

3. Działalność finansowa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieliczce oraz  Skarbnika Gminy.

§ 46

1. Przewodniczący zarządu przekazuje Burmistrzowi uchwały i opinie organów osiedla w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

2. W wypadku, gdy uchwała organu osiedla wykracza poza zakres przekazanych tym organom kompetencji bądź jest sprzeczna z prawem Burmistrz powinien wstrzymać realizację uchwał zawiadamiając o tym zarząd osiedla, oraz Radę Miejską w Wieliczce.

3. W terminie 14 dni od otrzymania pisma Burmistrza o wstrzymaniu wykonania uchwały zarząd może wnieść sprzeciw do Burmistrza.

4. Burmistrz bada sprzeciw i w ciągu 14 dni od jego otrzymania podejmuje decyzję o uznaniu zasadności sprzeciwu bądź o nie uwzględnieniu sprzeciwu.

5. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu w terminie uchwała traci moc w następnym dniu po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu.

6. W wypadku nie uwzględnienia sprzeciwu Burmistrz wnosi sprawę pod obrady Rady Miejskiej, która ostatecznie rozstrzyga sprawę na najbliższej Sesji. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Rada Miejska stwierdza nieważność uchwały lub jej części. Jeżeli Rada nie stwierdzi nieważności decyzja Burmistrza o wstrzymaniu realizacji uchwały traci moc.

Rozdział VIII.

Przepisy końcowe.

§ 47

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy Wieliczka i ustaw.

§ 48

Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej podjętej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

§ 49

Traci moc uchwała Nr V/44/94 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22.10.1994 roku w sprawie Statutu Osiedla „Zdrojowe” zmieniona uchwałą Nr XXII/243/96 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20.05.1996 roku.

§ 50

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: A. Brożek