Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Burmistrz Wieliczki zawiadamia, iż w dniach od 23 września do 22 października 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, sala nr 4 w godzinach: poniedziałki, wtorki : 14 ºº- 16 ºº oraz środy, czwartki i piątki: 8 ºº- 10 ºº wyłożony zostanie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar A (miasto Wieliczka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poza. 717 z późniejszymi zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu Planu– zgodnie art. 18 ust.2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, na adres: 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, w nieprzekraczanym terminie do dnia 08.11.2010 r.

Pomocne będzie załączenie do uwagi mapki ewidencyjnej ( lub jej kopii).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami podjętymi w projekcie Planu zostanie przeprowadzona w dniu 24.09.2010 r. początek o godz.17 ºº w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ), zwaną dalej „ustawą”- w publicznie dostępnym miejscu wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar A ( miasta Wieliczka)
  • o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. Planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy projekt Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym jest mowa wcześniej. Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust.3 ustawy należy wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w nieprzekraczanym terminie do dnia 08.11.2010 r. na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.